GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Elke school kent een medezeggenschapsraad, waarin personeel en ouders evenredig zijn vertegenwoordigd.
Vanuit iedere school hebben een personeelslid en een ouder zitting in de GMR. De directeur-bestuurder en GMR vergaderen regelmatig met elkaar over bovenschoolse zaken, zoals bijvoorbeeld het bestuursformatieplan, begroting en jaarrekening.